FANDOM


Khorinis
73
Pohled na město z východu
Vyobrazení
74
znak
75
mapa
Geografie
Typ sídla: Město
Země: Ostrov Khorinis, Myrtana
Region: Údolí Khorinisu
Správa
Místodržící: Larius (civ. vláda)

Lord Hagen (voj. vláda)

Centrum: Radnice
Počet obyvatel: cca. 160 (G2:NH)
Herní údaje
Hry: Gothic II

Khorinis je rozlohou druhým největším městem myrtanského království a současně jediným městem na stejnojmenném ostrově, jehož je i správním sídlem. Město patří mezi nejdůležitější a největší světové obchodní přístavy, je sídlem místodržícího, který zastupuje krále a o jeho obranu se stará domobrana. Leží na západním pobřeží ostrova, omývaném myrtanským mořem.

Geografie

Poloha

Khorinis leží na západním pobřeží stejnojmenného ostrova, jehož břehy omývá Myrtanské moře a nachází se několik týdnů plavby od kontinentu. Poloha města je strategická, položeno v údolí je na severu a jihu chráněno horami, na západě jej chrání moře a na východě hradby. Půda za hradbami města je velmi úrodná a nachází se zde mnoho farem. Klima je zde po celý rok mírné a tak jsou zde vhodné příhodné podmínky pro život, i díky tomu je Khorinis jedním z nejlidnatějších měst světa.

Čtvrti a předměstí

Velké město Khorinis se administrativně dělí na tři velké čtvrti. Jsou to:

Každá ze čtvrtí je svým způsobem jedinečná. Východní cíp města je znám jako Horní čtvrť. Tato městská část získala svůj název nejen podle vyvýšené polohy, ale také podle toho, že je sídlem městské elity. Vedle zámožných obchodníků a aristokratů zde sídlí i důležité instituce, městská radnice, správní centrum celého ostrova a městský soud. Aby se do Horní čtvrti nedostaly žádné nepovolané osoby, je od zbytku města oddělena vlastní hradbou s jedinou bránou, přístupnou z Obchodní ulice.

Dolní čtvrť i se svou obchodní ulicí se nachází mezi Horní čtvrtí a přístavem a tvoří vlastně celý střed města. Z jihu i severu ji obklopují hradby s dvěma branami, skrze které je město přístupné z pevniny. Dolní čtvrť je sídlem střední, hospodářsky nejčinnější vrstvy, sídlí zde hlavně obchodníci a řemeslníci. Nejvlivnější mezi těmito obchodníky a řemeslníky je pět mistrů, kteří mají dokonce pravomoc rozhodovat o tom, kdo se může stát občanem města.[1]

78

Pohled na přístav

Na západě sousedí s Dolní čtvrtí přístavní čtvrť. Tato část města získala své jméno, jak již název napovídá od přístavu, který se zde nachází. Díky tomu je však také rájem pro různé kriminální živly a dobrodruhy z celého světa. Žije zde tedy většinou chudina a spodina města a slušný občan sem bez pádného důvodu jen tak nezavítá.

Na jihozápad od přístavní čtvrti vede cesta k válečnému přístavu, který je kotvištěm pro velká válečná plavidla, která nemohou kotvit v mělkém obchodním přístavu. Na předměstí před hradbami se pak nachází Lobartova a Akilova farma. Na západě od města se na útesu nachází maják, který naviguje lodě plující do khorinijského přístavu.

Interaktivní mapa


Historie

Období prosperity

O časné historii Khorinisu, o tom, kdo a kdy jej založil se nic neví. Město však pravděpodobně existovalo ještě před tím, než byl ostrov připojen k říši krále Rhobara I. Začlenění do myrtanské říše však přineslo městu nevídanou prosperitu. Khorinis byl osídlen kolonisty z Myrtany, rychle bohatl a rozrostl se v jedno z největších přístavních měst světa. Klíčovým faktorem, který umožnil tento příznivý trend bylo objevení ložisek magické rudy v Hornickém údolí na ostrově. Poté co se ruda vytěžila v Hornickém údolí, byla poslána do města a odtud vyvážena do Myrtany. Díky tomu se Khorinis stal atraktivním místem pro další a další osadníky, byli mezi nimi zámožní obchodníci, námořníci i řemeslníci a dělníci, kteří hledali na ostrově práci a nové příležitosti.

269

Khorinis za časné vlády Rhobara II.

Za vlády Rhobara II. zpočátku Khorinis i nadále prosperoval. Brzy však byla celá říše ochromena invazí skřetů. Král se obával toho, že skřeti napadli Khorinis a zmocnili se jeho dolů na magickou rudu a tak sem vyslal dvanáct mágů. Ti nad Hornickým údolím vytvořili magickou bariéru, která měla doly ochránit, něco se však pokazilo a bariéra se rozrostla do nevídaných rozměrů a uvěznila i samotné mágy.[2]

Bariéra život ve městě příliš neovlivnila a život zde pokračoval ve stejném kursu jako dřív. Jediný rozdíl oproti dřívějšku byl ten, že král posílal do Khorinisu odsouzence, kteří si zde pobyli nějaký ten měsíc v žaláři a poté byli vhozeni za magickou bariéru, kde měli doživotně těžit magickou rudu.[2]

Úpadek za války

Zatímco na kontinentě zuřila válka v plném proudu, na Khorinisu vládl zhruba po deset let mír. Vše změnil pád bariéry, když Bezejmenný hrdina porazil arcidémona Spáče. Po pádu bariéry uprchli z Hornického údolí hordy trestanců a zamořili údolí Khorinisu. Plenili, vraždili a domobrana města nebyla schopna jejich počtu čelit. Relativní bezpečno zůstávalo jen za hradbami města.[1]

82

Esmeralda, kotvící ve válečném přístavu

Situace pro město se však ještě víc vyostřila poté, co skřetí armáda obsadila Hornické údolí a dodávky magické rudy byly přerušeny. Myrtanské loďstvo bylo zničeno a námořní obchod zcela ustal, ostrov i jeho město zůstaly zcela izolovány od kontinentu. Město bylo vždy závislé na dodávkách potravin z pevniny, ty byly nyní přerušeny a tak domobrana zabírala farmářům téměř vše, co vyprodukovali. Proti tomu se ostře ohradil velkostatkář Onar, který ze svého bohatství najal žoldáky z Hornického údolí a získal na svou stranu i několik dalších farmářů. Za hradbami města tak vypukla tichá občanská válka. Obyvatelům města reálně hrozilo hladovění a ceny potravin i jiného zboží vylétly do závratné výše.[1]

Krátce na to, připlula do khorinijského přístavu Esmeralda, poslední loď, která králi zbyla. Esmeralda přivezla paladiny, kterým velel lord Hagen. Paladinové převzali vládu od zdejšího místodržícího Lariuse. Měli jediný cíl, shromáždit magickou rudu v Hornickém údolí a tu posléze odvést zpět do Myrtany. Khorinijský lid brzy poznal, že paladinové nepřišli díky jeho ochraně a brzy je začal upřímně nenávidět. Paladinové se situaci pokoušeli zvrátit některými populárními opatření, dali například čepovat pivo zdarma, tím však zase poškodili zdejší hostinské.[1]

Pozdější osud města

Skřeti postupně začali pronikat z Hornického údolí do údolí Khorinisu a zprávy o tom, že byli spatřeni v těsné blízkosti města, vyvolaly v jeho lidu paniku a beznaděj.[1] Po odplutí Bezejmenného hrdiny na Esmeraldě byla většina ostrova ovládnuta skřety a jeho obyvatelé zotročení a převezeni na pevninu.[3] Osud Khorinisu z té doby zůstává záhadou. Je možné, že město bylo obléháno, avšak díky přítomnosti paladinů odolalo. Důkazem pro to, může být návrat lorda Hagena ke královskému dvoru i to, že město i ostrov přešly pod vládu nového krále Rhobara III.[4]

Správa

Vláda a politika

81

Lord Hagen, byl vojenský představitel města

Díky odlehlosti ostrova od pevniny se Khorinis těší mnohem větší autonomii, než kterékoliv jiné město Myrtany. Pánem města i celého ostrova je místodržící, kterého jmenuje myrtanský král. Místodržící je zástupcem krále na ostrově a je vybaven jeho plnou mocí. Je odpovědný za bezpečnost města, dodržování zákonů a sám může jménem krále vydávat dokumenty a vyhlášky. Příkladem může být propustka, která poskytuje přístup do města pouze tomu, kdo je jí vybaven. Posledním známým civilním místodržícím je Larius. Ve městě sídlí také civilní soud, jehož soudce je vlivný a mocný muž. Některé spory související přímo se státním majetkem však neřeší soud, ale Innosova církev mágů Ohně. Ti mají totiž v oblasti soudnictví konečné slovo a nejvyšší kompetence.

Poznatek: V době vlády paladinů byla civilní správa nahrazena správou vojenskou. Larius sice zůstával i nadále oficiálním místodržícím, skutečnou vládu však vykonával lord Hagen. I civilní soud byl pozastaven a nahrazen vojenským soudem, v jehož čele stál lord Andre

Občanství

Status občana hraje v životech Khorinisanů významnou roli. Dle zákona jsou občany města ti, kdo mají stabilní zaměstnání a trvale zde žijí. Získat khorinijské občanství není nic jednoduchého. O tom, kdo získá statut občana totiž rozhoduje pět mistrů, což jsou nejzaslouženější a nejvlivnější obchodníci a řemeslníci v Dolní čtvrti. Zájemce o občanství musí k jednomu z mistrů vstoupit jako učedník do učení, s tím, že dle khorinijské zvyklosti s tím musí souhlasit i všichni ostatní mistři. Přesvědčit je ovšem není nic jednoduchého. Občané se pak těší řadě výhod a privilegií, mají svobodu pohybu a přístup do Horní čtvrti a mohou sloužit v armádě. Cizinci nejsou do města zpravidla vpouštěni a musejí se prokázat platnou propustkou, kterou vydává místodržící jménem krále.

Obrana a vojáci

Poloha Khorinisu je strategicky výhodná, na západě jej omývá moře, na severu i jihu se tyčí vysoké skalnaté hory, zatímco na západě je město obehnáno hradbou.

83

Severní brána a hradby

Městské opevnění vede po od jihu, kde tvoří přírodní ochranu hory, dále na sever po západní straně. Hradby nejsou sice tak široké jako například hradby Vengardu, avšak svou úlohu skvěle plní. Disponují patnácti věžemi a dvěma branami s padacími mosty. Kolem celé linie hradeb prochází příkop, který však není zavodněný, přesto představuje pro případného obléhatele překážku. Na severu hradby přechází v kasárny, které jsou také městskou pevností. Horní čtvrť ve městě disponuje také vlastní hradbou, takže i kdyby nepřítel pronikl do města, musel by se do Horní čtvrti probít přes jedinou bránu. Mimo hradby se ve městě nacházejí další tři věže, které jsou možná pozůstatkem staršího opevnění.

Přestože není opevněný, je přístav téměř nedobyvatelný, protože se zde nachází vysoké nábřeží, znesnadňující vylodění. Město také disponuje několika málo, snad třemi děly, které jsou rozmístěny po přístavu. Jejich efektivita v případě útoku je neznámá.

O obranu a vnitřní bezpečnost města se stará městská stráž, nebo také domobrana. Počty městské stráže, kázeň a morálka nebyly nijak valné. Situace se trochu zlepšila po příchodu paladinů, kteří věnovali výcviku stráže náležitou péči a vyžadovali striktní kázeň. Vojáci disponovali kvalitní zbrojí, která byla pro celé království jednotná. Zbraní na blízko byl hlavně meč, zatímco pro útok na dálku se využívala kuše. Arzenál zbraní ve městě byl obecně na celkem dobré úrovni. Většinou byly zbraně ukládány v městských věžích, od kterých má klíč pouze domobrana.

Ekonomika

76

Tržiště je centrem obchodu

Hospodářství města je přímo závislé na námořním obchodu. V dobách míru je do města dopravována magická ruda z Hornického údolí a odtud vyvážena na pevninu. Monopol na magickou rudu náleží výhradně státu, avšak někteří mazaní obchodníci, jako například Fernando, našli způsob jak na magické rudě zbohatnout. Takoví obchodníci vlastní několik obchodních lodí, na kterých převážejí rudu na pevninu a tím si přijdou na nemalé zisky.[5] Naopak z Myrtany jsou do města dováženy potraviny. Námořní obchod probíhá také s nedalekými Jižními ostrovy, odtud je do města dováženo zase vzácné koření, které není na ostrově k sehnání.

Krom toho dálkového námořního je nutné zmínit také obchod místního významu. Město disponuje velkým tržištěm a několika obchody. Zde nabízejí své služby místní obchodníci, ti nakupují zbraně od kovářů a pak je prodávají. Farmy zase zásobují město potravinami, avšak nepokryjí potřeby obyvatel města a tak je nutno potraviny dovážet z pevniny. Lovci se vypravují na lov do khorinijských lesů a pak nabízejí své produkty obyvatelům. Ve městě nechybí také truhlář, kovář či dokonce lichvář a hned několik hostinců.

Služby

Název služby Dostupnost služby
Alchymista ano
Aréna ne
Bordel ano
Kovář ano
Hostinec ano
Obchodník s potravinami ano
Obchodník se smíšeným zbožím ano
Obchodník se zbraněmi ano
Svatyně (Innosova nebo Beliarova) ne

Demografie

Khorinis náleží k nejlidnatějším městům světa. Žijí zde zástupci všech společenských tříd, kteří dohromady tvoří městský stav. Elitou města jsou vlivní obchodníci a aristokraté, kteří žijí v Horní čtvrti. V Dolní čtvrti žije střední třída obchodníků a řemeslníku. Ti všichni dohromady jsou považováni za ctihodné občany města. V přístavu pak žije chudina, spodina a nejrůznější kriminální živly. Do města často zavítají i potulní obchodníci a v dobách míru a prosperity je Khorinis oblíbeným místem námořníků. Co se národnostního složení týče, většinu obyvatel Khorinisu tvoří Myrtaňané, žije zde však také mnoho Jižanů, kteří přišli do města za prací.[1]

Důležití obyvatelé

Seznam důležitých obyvatel Khorinisu je příliš dlouhý, naleznete jej pod odkazem Obyvatelé Khorinisu

Náboženství

77

Chrámové náměstí

Náboženství hraje v životech Khorinisanů důležitou roli. Město postrádá větší chrám, namísto toho je obyvatelům k dispozici menší svatyně, kam se chodí modlit a poslechnout si kázání od mágů. Nejrozšířenějším kultem je přirozeně ten Innosův, jehož malé zlaté sošky četné domácnosti přechovávají. Své příznivce zde zřejmě má i bůh Adanos, jehož kněz Vatras ve městě dlouhou dobu žil a kázal. O příznivcích Beliara ve městě nejsou žádné zprávy.

Kriminalita

79

Kasárny plní funkci městské pevnosti a vězení

Tak jako ve všech velkých městech, i v Khorinisu bují kriminalita všeho druhu. Nejvyšším místům na radnici se nevyhýbá korupce. Ve městě kvete také nelegální obchod, například s falešnými akciemi na doly na magickou rudu v Hornické údolí. Rájem kriminálního živlu je přístav. Žije zde lichvář, který bohatne na neštěstí jiných lidí. Obyvatele také trápí drobné i větší krádeže. Ty má na svědomí Zlodějský cech, který sídlí v kanalizacích pod městem, o jejich existenci ví jen málokdo. Občas dojde i k bitkám a vraždám. V nedávné době město trápily také záhadné únosy lidí.

Dopadené kriminálníky čeká soud a následně žalář ve vězení v kasárnách. Zločinci mají však také možnost se ze svého zločinu vykoupit pokutou. Každý obyvatel, který přinese důkazy o kriminální činnosti někoho jiného, bývá zpravidla odměněn zlatými.

Cechy a frakce

Paladinové

Paladinové jsou Innosovými válečníky a tvoří elitní složku myrtanské armády. Nosí skvělá brnění a zbraně. Jsou skvělými bojovníky a ovládají také vlastní jednoduchou, spíše podpůrnou magii. V Khorinisu sídlí paladinové v Horní čtvrti a jejich velitelem je lord Hagen. Dalším důležitým paladinem je lord Andre, který řídí vojenský soud a je velitelem domobrany. Do řad paldinů mohou vstoupit jen ti nejlepší s nejlepších, kteří prokáží věrnou službu králi a Innosovi.

Domobrana

Pro více informací navštivte článek Khorinijská domobrana

Domobrana byla před příchodem paladinů jedinou vojenskou silou, přítomnou ve městě i na ostrově. Domobrana ručí za bezpečnost města a sídlí v kasárnách. Místem, kam se málokterý domobránce odváží je přístav a když už, není to kvůli svým povinnostem, ale kvůli místnímu bordelu. Mezi domobránce může vstoupit pouze ten, kdo se honosí statutem občana a nebo vykoná něco významného pro město.

Zlodějský cech

Cech zlodějů, jak se mu říká, je frakce sídlící v khorinijských kanalizacích. Existence kanalizace je málokomu známa a tak je přímo ideálním místem pro sídlo zlodějů. Zlodějové se v honbě za bohatství neštítí ničeho, okrádají dokonce i chudinu v přístavu. Vůdkyní frakce je žena jménem Cassia. Paladinové a domobrana mají o existenci cechu zlodějů tušení a nasazují veškeré síly, aby jej zničili.

Kultura

Zajímavá místa a pamětihodnosti

80

Pohled na Horní čtvrť

V Khorinisu je řada zajímavých míst a pamětihodností, jejich seznam je zde:

 • Červená Lucerna - proslulý nevěstinec, který se nachází v přístavu.
 • Chrámové náměstí - dlážděné náměstí s hostincem a chrámem.
 • Kasárny - největší budova ve městě, sídlo městské stráže a vězení. Slouží také jako městská pevnost.
 • Radnice - správní centrum a sídlo vlády Khorinisu.
 • Obchodní ulice - ulice na které sídlí khorinijští řemeslníci, jedná se o hlavní městskou ulici.
 • Válečný přístav - velký přístav jihozápadně za Khorinisem, který je kotvištěm pro válečná plavidla.

Architektura

V Khorinisu převládá myrtanský stavební sloh, který je obohacený o některé místní prvky. V Horní čtvrti převládají vysoké patrové domy, které jsou vyšší než všechny ostatní budovy města. V Dolní čtvrti jsou většinou patrové, avšak dobře udržované budovy, zatímco domy v přístavu nemají daleko k chatrčím. Nejběžněji užívaným stavebním materiálem je kámen a dřevo. V Khorinisu se také výrazně uplatňuje hrázděná architektura. Ulice v Dolní a Horní čtvrti jsou dobré kvality a jsou dlážděné, zatímco v přístavu převládají vyšlapané cestičky mezi domy. Interiéry domů jsou vybaveny podle toho, jak bohatému člověku patří. Skvělým a výjimečným stavebním počinem jsou také kanalizace, kterými je odváděn městský odpad.

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Gothic II: Události a rozhovory ve hře
 2. 2,0 2,1 Gothic: Intro
 3. Gothic III: Rozhovor s Thorusem
 4. Arcania: Gothic IV: Různé zmínky o Khorinisu ve hře
 5. Gothic II: Rozhovor s Fernandem
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.